Mevcut Projeye Core Data Entegrasyonu

Mevcut bir iOS projesine Core Data eklerken gerekli olan birkaç şey vardır. Projenizi oluştururken “Use Core Data” onay kutusunu işaretlemediyseniz, o zaman Data Model dosyasına sahip olamayacaksınız. Diğer bir sorun ise, AppDelegate dosyanızda doğru kodun olmamasıdır.

Bu yazımda mecvut bir projede Core Data’yı kullanabilmek için neler yapmanız gerektiği ve projenize nasıl kolayca ekleyebileceğinizi göstereceğim.


Öncelikle Data Model dosyasını eklememiz gerekiyor.

New File>Data Model

Data Model dosyanızı ekledikten sonra AppDelegate dosyanızı güncellemeniz gerekiyor.

import CoreData
lazy var persistentContainer: NSPersistentContainer = {
    /*
     The persistent container for the application. This implementation
     creates and returns a container, having loaded the store for the
     application to it. This property is optional since there are legitimate
     error conditions that could cause the creation of the store to fail.
     */
    let container = NSPersistentContainer(name: {YOU NEED TO CHANGE THIS})
    container.loadPersistentStores(completionHandler: { (storeDescription, error) in
      if let error = error as NSError? {
        // Replace this implementation with code to handle the error appropriately.
        // fatalError() causes the application to generate a crash log and terminate. You should not use this function in a shipping application, although it may be useful during development.
        
        /*
         Typical reasons for an error here include:
         * The parent directory does not exist, cannot be created, or disallows writing.
         * The persistent store is not accessible, due to permissions or data protection when the device is locked.
         * The device is out of space.
         * The store could not be migrated to the current model version.
         Check the error message to determine what the actual problem was.
         */
        fatalError("Unresolved error \(error), \(error.userInfo)")
      }
    })
    return container
  }()
  
  // MARK: - Core Data Saving support
  
  func saveContext () {
    let context = persistentContainer.viewContext
    if context.hasChanges {
      do {
        try context.save()
      } catch {
        // Replace this implementation with code to handle the error appropriately.
        // fatalError() causes the application to generate a crash log and terminate. You should not use this function in a shipping application, although it may be useful during development.
        let nserror = error as NSError
        fatalError("Unresolved error \(nserror), \(nserror.userInfo)")
      }
    }
  }

Bu kodu projenize eklediğinizde çalışmayacaktır. Kodunuzun Data Model oluşturduğunuz dosyanızla aynı ada sahip olması gerekiyor.

  let container = NSPersistentContainer(name: {YOU NEED TO CHANGE THIS})

Bu kısmı kendi Data Model adınızla değiştirdikten sonra projenizde Core Data kullabileceksiniz.